Elektronik Tebligat Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

01.01.2019’dan itibaren belirli kişi ve kurumlara elektronik tebligat zorunluluğu başlıyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği, 06.12.2018 tarih ve 30617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikle getirilen düzenlemeler şöyle:

Zorunlu olarak e-tebligata geçecek olanlar

01.01.2019 itibariyle şu kişi ve kurumlar, elektronik tebligat kullanmaya başlamak zorunda:

  • 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, ve aynı kanunda tanımlanan mahallî idareler,
  • Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları,
  • Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri,
  • Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları,
  • Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri,
  • Noterler.
  • Baro levhasına yazılı avukatlar,
  • Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler,
  • İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim,

Zorunlu e-tebligata geçiş süreci

Yukarıda belirtilen kişiler için, zorunluluğun başlamasından itibaren 1 ay içinde ilgili kurum veya kuruluşları tarafından PTT’ye başvuru yapılacak.

PTT, başvurudan itibaren 1 ay içinde, e-tebligat adresini oluşturarak, sisteme kaydedecek ve ilgililerin kullanımına sunacak.

Bildirimler

Muhatap, PTT’ye e-posta adresi ve telefon numarası bildirerek, elektronik tebligat gelmesi durumunda e-posta ve SMS ile bilgilendirilmesini sağlayabilecek. Ancak, bilgilendirmenin yapılmaması veya geç yapılması, elektronik tebligatın geçerliliğini etkilemeyecek.

Elektronik tebligata erişim

Muhataplar, elektronik tebligat adresine, e-imza kullanarak veya e-Devlet kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yaparak ya da PTT tarafından verilen şifreyi kullanarak telefonuna kısa mesajı kullanarak erişebilecek.

Elektronik tebligat kayıtlarının delil değeri

Yönetmeliğin 14. maddesine göre, elektronik tebligat kayıtları, aksi ispat edilmedikçe kesin delil değerinde kabul edilecek.

Diğer yükümlülükler ve yönetmelik metni için: Resmi Gazete

Leave a Comment

Haftalık bültenimize kaydol!

Haftalık bültenimize kaydol!

Her Cuma sabahı, bizden haberler ve haftanın öne çıkan içtihat özetleri e-posta adresine gelsin.

Bültene kaydolduğun için teşekkürler :)