İBGK

İBGK

 • ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU GEREĞİ İMZALANAN SÖZLEŞMENİN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ OLDUĞU – İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI

  Özet: 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile eğitim ve öğretimin, öğrenciler bakımından kesintisiz devam etmesi amaçlandığından, "en az bir takvim yılı süreli" sözleşme imzalanmasını öngören 5580 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesi, diğer maddelerle birlikte değerlendirildiğinde özel öğretim kurumları personeli ile yapılan sözleşmenin belirli süreli iş sözleşmesi olduğu sonucuna varılmıştır.
 • FATURA SÜRESİNE İTİRAZ EDİLMEMESİNİN VADE FARKI HAKKI VERMEYECEĞİ

  Özet: Taraflar arasında yazılı şekilde yapılmamış olmakla birlikte geçerli sözleşme ilişkisinden doğan uyuşmazlıklarda faturalara (bedelin belli bir sürede ödenmemesi halinde vade farkı ödenir) ibaresinin yazılarak karşı tarafa tebliği ve karşı tarafça TTK uyarınca sekiz gün içinde itiraz edilmemesi halinde bu durum sadece fatura münderecatının kesinleşmesi sonucunu doğurup vade farkının davalı yanca kabul edildiği ve istenebileceği anlamına gelmez.
 • İMZALI VE YAZISIZ BİR KAĞIDI SAHİBİNİN ZARARINA KULLANMAK

  Özet: İmzalı ve yazısız bir kağıda sahibinin zararına olarak hukukça hükmü haiz bir muamele yazıldığı veya yazdırıldığı iddiasıyla Türk Ceza Kanunu'nun 509. maddesine dayanılarak şikayet üzerine açılan ceza davasında sanığa yüklenen bu eylem, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun cevaz verdiği ayrık durumlar dışında tanıkla ispat edilemez.
 • GEREKÇELİ KARAR – KISA KARAR – GEREKÇELİ KARAR VE KISA KARAR ARASINDAKİ FARK – USULİ KAZANILMIŞ HAK

  Özet: Usul kuralları gereği hakim, yargılamayı bitirerek kısa kararını vermesiyle işten elini çekmiş olur ve karar Yargıtay'ca bozulmadıkça hakim davayı yeniden ele alarak göremez. Ne var ki bizatihi bu kısa karar, hiçbir taraf yararına usuli kazanılmış hak doğurmaz. Eğer usuli kazanılmış hak doğsaydı bu karara Yargıtay dahi dokunamazdı. Zira, usuli kazanılmış hak yerel mahkemeleri bağladığı gibi Yargıtay'ı da bağlar. Kararlara karşı usuli kazanılmış hak ancak tarafların temyiz yoluna başvurmaları ile doğabilir. Bütün bu sebeplerle kısa kararla gerekçeli kararın çelişik olması mutlak bir bozma sebebidir ve bozmadan sonra hakimin önceki kısa kararla bağlı olmaksızın çelişikliği kaldırmak kaydıyla vicdani kanaatine göre karar verebilir.
 • BOZMADAN SONRA ISLAH YAPILAMAYACAĞI

  T.C. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu E: 2015/1 K: 2016/1 K.T.: 06.05.2016 1- GİRİŞ a. İçtihatları Birleştirme Başvurusu 1. Av. R.Z. 01.07.2014...