5. Daire

5. Daire

 • TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GÖRENLERE ACİL SERVİS NÖBETİ VERİLEMEYECEĞİ –

  Özet: Yataklı tedavi kurumlarındaki tabip nöbetlerini düzenleyen Yönetmelik hükümlerine göre, uzmanlık eğitimi görenlerin genel uzmanlık eğitim görenler nöbeti, servis nöbeti ve branş nöbeti olmak üzere üç tür nöbet ile yükümlendirilebilecekleri, bunlar dışında bir nöbete dahil edilemeyeceklerinden, açılan davanın kabulü gerekir.
 • ATAMA KOŞULLARI – ATAMA YAPILIRKEN SAĞLIK DURUMUNUN GÖZ ÖNÜNDE TUTULMASI

  Özet: Davacı tarafından dosyaya sunulan Sağlık Raporunun ve 20.12.2013 tarihli bir rapor olması ve işlem tarihinden (28.8.2013) sonraki bir tarihi taşıması ve Yönetmeliğin yukarda değinilen 15. maddesinde sözü edilen Sağlık Kurulu Raporu niteliğini taşımaması, tek doktor tarafından verilen bir rapor olması, ayrıca bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye düşürdüğüne dair bir ibare içermemesi sebebiyle dikkate alınmamasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
 • MÜŞTEREK KARARNAME İLE ATANANLAR – BAŞBAKANLIĞIN DA HASIM GÖSTERİLMESİ GEREKTİĞİ

  Özet: Birden fazla İdarenin taraf olduğu idari davalardan Müşterek kararnamelerle ilgili olarak açılanlar ve bunlarla ilgili icra işlemlerin, davaya taraf olan tüm İdarelerin vekili sıfatıyla, müşterek kararnameyi teklif eden bakanlığın hukuk birimince takip ve müdafaa edilir. dava konusu işlemin müşterek kararnameyle yapılmış olması nedeniyle Başbakanlığın da davalı konumunda bulunması gerektiği halde, İdare Mahkemesince Başbakanlık davalı konumuna alınmaksızın, eksik hasımla uyuşmazlığın karara bağlanmıştır.Başbakanlığın da Mahkeme tarafından hasım mevkiine alınarak karar verilmesi gerekirken, dosyanın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile ...nın husumetiyle tekemmül ettirilmesi suretiyle karar verilmesinde usul hükümlerine uyarlık görülmemiştir.
 • İDARİ YARGIDA DAVADAN FERAGAT ETMENİN HÜKÜM VE SONUÇLARI – GENEL İDARİ HİZMETLER SINIFI

  Özet: Malatya Ticaret İl Müdürlüğü emrinde genel idari hizmetler sınıfında denetmen yardımcısı unvanı ile görev yapan davacının, Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü emrine makine mühendisi unvanı ile atanması talebinin muvafakat verilmemek suretiyle reddine ilişkin 12.08.2014 gün ve 903.02.01 sayılı işlemin iptali istemiyle açtığı davada; Mahkemece 04.03.2015 tarihinde dava konusu işlemin iptaline karar verilmesinden sonra, davacının, temyiz aşamasında 20.03.2015 tarihinde Malatya İdare Mahkemesi kaydına giren aynı tarihli dilekçesi ile davasından feragat ettiğini bildirdiği anlaşılmıştır.
 • SÜRESİNDE SAVUNMA VERMEYEN İDARE VEKİLİNİN VEKALET ÜCRETİNE HAK KAZANAMAYACAĞI – HUKUKİ YARDIM – AVUKATLIK ÜCRETİ – İDARE VEKİLİNİN SÜRESİNDE CEVAP VERMEMESİ

  Özet: Avukatın, hukuki yardımının karşılığı olan avukatlık ücretini almaya hak kazanabilmesi için, hukuki yardım olarak nitelendirilen hizmetini, yasa ile belirlenen süre içinde yerine getirmesi gerekmektedir. dava dilekçesinin usulüne uygun olarak davalı idareye tebliğ edildiği, ancak savunmanın davalı idare vekili avukat tarafından otuz günlük cevap verme süresinden sonra yapıldığı; Mahkeme kararının "Savunmanın Özeti" kısmında da, savunmanın süresinde verilmediğinin belirtildiği anlaşılmaktadır. süresinde savunma vermeyen davalı idare vekilinin davanın reddedilmesinde, müvekkili olan idareye herhangi bir hukuki yardımının bulunmadığı açık olup; davalı idare vekili lehine vekalet ücretine hükmedilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
 • BELEDİYE ZABITA MEMURUNUN BAŞKA BELEDİYEYE İSTEM DIŞI ATANMASI – KARAR DÜZELTME

  Özet: Danıştay dava daireleri ile İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulları tarafından verilen kararların düzeltme yolu ile yeniden incelenebilmelerini gerektiren nedenler gösterilmiştir, daire ve kurulların kararın düzeltilmesi isteminde ileri sürülen nedenlerle bağlı oldukları belirtilmiş bulunmaktadır. Dilekçede ileri sürülen düzeltme nedenleri, anılan maddede sayılan nedenlere uymadığından, düzeltme isteminin reddine; karar düzeltme giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, 15/09/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 • İŞ YERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN YAZILI RIZASI OLMADAN İŞ YERİNİN DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ VE SÖZLEŞMESİNDE ESASLI DEĞİŞİKLİK YAPILAMAYACAĞI

  Özet : 07.11.2012 tarih ve 28460 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun "İş yeri sendika temsilciliğinin güvencesi" başlıklı 24. maddesinin 4. fıkrasında "İşveren, yazılı rızası olmadıkça iş yeri sendika temsilcisinin iş yerini değiştiremez veya işinde esaslı tarzda değişiklik yapamaz. Aksi hâlde değişiklik geçersiz sayılır." hükmüne yer verilmiştir. Balıkesir ilinin Büyükşehir Belediyesi'ne dönüşmesi üzerine büyükşehir ilçe belediyesi konumuna dönüşen Bandırma Belediyesi'nce yürütülen su ve kanalizasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi görevi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne devrolunduğundan Bandırma Belediyesi'nde su ve kanalizasyon hizmetlerinde görev yapan personelin Balıkesir Su ve Kanazilasyon İdaresi'ne atanmaları zorunlu bulunmaktadır. Ancak, DİSK/Genel-İş Sendikası Bandırma Şubesi'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sendika temsilciliği görevini sürdüren davacının adına Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 24. maddesi hükmü uyarınca, Bandırma İlçe Belediyesi'nden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen personel arasında yer verilmesine dair işlemde hukuka uyarlık, davayı reddeden İdare Mahkemesi kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.
 • ÖZELLEŞTİRME NEDENİYLE EMEKLİ İKRAMİYESİNİN %30 ZAMLI ÖDENMESİ İSTEMİ – ÖZELLEŞTİRME PROGRAMINA ALINMADAN İTİBAREN 2 AY İÇİNDE İLGİLİLERİN BAŞVURMASI GEREKTİĞİ – LİMANLARDA ÇALIŞAN PERSONELİN KURULUŞ BÜNYESİNDE KALMASI NEDENİYLE BAŞVURUNUN REDDEDİLDİĞİ

  Özet: TCDD Samsun Liman İşletmesi'nde Büro Şefi olarak görev yapan davacının, emekli ikramiyesinin 4046 sayılı Yasa'nın 24. maddesi uyarınca %30 zamlı ödenmesi istemiyle yapmış olduğu başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davada; 4046 sayılı Yasa'nın 24. maddesi uyarınca emekli ikramiyesinin %30 fazlasıyla ödenmesi için kuruluşun özelleştirme programına alındığı tarihten itibaren iki ay içerisinde ilgililerin başvurması gerektiği; görev yaptığı Samsun Liman İşletmesi'nin özelleştirme programına alınmasını takiben iki ay içerisinde emeklilik talebinde bulunan davacının emekli ikramiyesinin %30 fazlası ile ödenmesi gerekeceğinden limanlarda çalışan personelin kuruluş bünyesinde kalmasından dolayı başvurusunun reddedilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından kararın onanması gerekmiştir.
 • HÜKÜM HATALARININ TEMYİZ AŞAMASINDA DÜZELTİLMESİ

  Özet: Davacı tarafından davalı idarenin temyiz dilekçesine cevaben verilen dilekçede, parasal hakların ödenmesine hükmedilmesine ilişkin döner sermaye farkı da dahil ibaresinin eklenmesi suretiyle düzeltilerek onanması istenilmiştir. Düzeltme suretiyle karara eklenmesine olanak veren bir yol bulunmamakta olup, bu husus ancak kararın ilgili kısmının bozulması istemiyle temyiz istemine konu olması halinde incelenebileceğinden, davacının temyize gelmemiş olması karşısında bu isteminin incelenmesine olanak bulunmamaktadır.
 • SÖZLEŞMELİ HEMŞİRENİN ASKERE GİTMESİ NEDENİYLE KADROLU ATAMASININ YAPILMAMASI

  Özet: Öte yandan, hukuka aykırı bulunan dava konusu işlem nedeniyle davacının 23.05.2008 - 15.03.2009 tarihleri arasında yoksun kaldığı ücretin, başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi yasal bir zorunluluk olmakla birlikte, davacının yoksun kaldığı 23.05.2008 ile 15.03.2009 tarihleri arasında başka bir çalışmasının olması ve bu dönemde gelir elde etmiş olması halinde bu gelirin, davacıya ödenmesi gereken ücretten mahsup edileceği; 23.05.2008 ile 15.03.2009 tarihleri arasında Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde fiilen çalışmayan ve dolayısıyla fiili katkısı olmayan davacıya, verilen fiili katkının karşılığı olarak ödenen döner sermayenin ödenmesine imkân bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali, davacının 23.05.2008 ile 15.03.2009 tarihleri arasında yoksun kaldığı ücretin, davalı İdareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi, 23.05.2008 ile 15.03.2009 tarihleri arasındaki döner sermaye haklarının tazmini isteminin ise reddi yolunda yolunda İzmir 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 14/02/2013 günlü, E:2012/1345, K:2013/199 sayılı kararın, iptal ve tazminat isteminin kısmen kabulüne ilişkin kısmının; dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
 • POLİS MEMURUNUN EŞ DURUMU NEDENİYLE ATANMASI

  Özet: Polis memuru olarak görev yapan davacının, eşinin öğretim görevlisi olarak görev yapması nedeniyle bir başka İl'e atanamayacağı dikkate alınmadan, eş durumu nedeniyle erteleme talebi kabul edilmeyerek atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. 
 • BAKANLIK MÜŞAVİRLERİNİN MÜŞTEREK KARARNAME İLE GÖREVDEN ALINMASI – İDARENİN TAKDİR YETKİSİNİN SINIRSIZ OLMAMASI

  Özet: Bakanlığın görev alanına giren ve özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere bakanlık müşavirliğine atanmış bulunması, görev süresi içerisinde başarısız ya da yetersiz olduğunu veya bakanlık müşavirliği görevini mevzuat çerçevesinde yapamadığını gösterecek nitelikte herhangi bir bilgi ve belgenin dosyaya sunulamamış olması karşısında, somut bir sebep gösterilmeden, salt takdir yetkisine dayanılarak bakanlık müşavirliği görevinden alınmasına ilişkin müşterek kararnamede ve buna bağlı olarak eğitim uzmanı kadrosuna atanmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. 
 • SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAYLAR HAKKINDA KANUNA TABİ OLARAK GEÇİRDİĞİ HİZMET SÜRESİNİN KAZANILMIŞ HAK AYLIK DERECESİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ İSTEĞİYLE YAPTIĞI BAŞVURUNUN REDDİ GEREKTİĞİ

  Özet: Dava konusu işlemin tesis edildiği tarih itibarıyla yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinde, 657 sayılı Kanun kapsamında Devlet memurluğuna atananların, 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun kapsamında geçirdiği hizmet sürelerinin kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde değerlendirilmesi yönünde bir düzenleme bulunmadığı anlaşıldığından, davacının bu yöndeki talebinin reddine dair işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.
 • BERGAMALI YURTTAŞLARIN, DEVLETİN ÖDEDİĞİ ZARARIN İLGİLİ KAMU GÖREVLİSİNDE RÜCU EDİLMESİNİ İSTEMESİ

  Özet: Devlet tarafından ilgililere ödenen manevi tazminat tutarı konusunda, kişisel kusuru bulunan kamu görevlilerine rücu edilmesini sağlamak amacıyla Bergamalı yurttaşların idareye yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan bu davada işin esasının incelenmesi gerekirken, İdare Mahkemesince davanın ehliyet yönünden reddine karar verilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.
 • DİSİPLİN CEZALARI – OLUMSUZ SİCİL – İSABETSİZ SİCİL KARARI – DİSİPLİN CEZASININ İPTAL EDİLMESİ – OLUMSUZ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ

  Özet: Sicil döneminde edinilen bilgi ve gözlemlerin dikkate alınmak suretiyle davacı hakkında yapılan genel degerlendirme sonucunda yetkili sicil amirleri tarafından kanaatlerinin oluşmasına etki eden hususların "sicillerin objektifliği" ilkesi uyarınca somut bilgi ve belgelere dayandırılması gerekmekte olup, davacının 23.08.2011-23.02.2012 tarihleri arasındaki 6 aylık sicil başarı değerlendirme formunun 76 puanla (B) düzeyinde belirlenmesini gerektirecek hukuken geçerli bir nedenin bulunmaması ve bu konuda herhangi bir bilgi ve belgenin de davalı idarece dosyaya sunulmamış olması karşısında, objektif olarak düzenlenmediği anlaşılan dava konusu işlemde hukuka uyarlılık, davayı reddeden İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.
 • MEMURUN EŞİNİN DOĞUM YAPMASI NEDENİYLE 24 AY ÜCRETSİZ İZİN ALABİLECEĞİ

  Özet: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 108. maddesinin (b) bendi uyarınca kullanılabilecek olan 24 ay süreli ücretsiz izinin kullandırılması konusunda da davalı idare bağlı yetki kapsamında olduğundan ücretsiz izin kullandırıp kullandırmama konusunda takdir yetkisi bulunmamaktadır. Çocuğunun doğum tarihinden itibaren 24 ay süreyle ücretsiz izin verilmesi gerekmekte iken talebinin reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
 • AÇIKTAN VEKİL OLARAK ATANANLARIN MEMURLARA TANINAN GENEL HAKLARDAN YARARLANAMAYACAĞI

  Özet: 657 sayılı Kanun'da, açıktan vekil olarak atananların memurlara tanınan sosyal haklardan yararlanabileceklerinin öngörülmüş olması ve genel haklar arasında yer alan izin haklarından yararlanabileceklerine ilişkin açık bir hükmün var olmaması nedeniyle, açıktan vekil vekil ebe olarak atanan davacının yıllık izin, mazeret izni, doğum izni, hastalık izni ve aylıksız izin haklarından yararlandırılması isteğiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
 • BAKANLIK TAŞRA MEMURLARININ GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARI – MERKEZ MEMURLARI – TAŞRA ADALET KOMİSYONU

  Özet: Taşra adalet komisyonu başkanlıkları nezdinde görevde yükselme eğitimi ve sınavı sonucunda atama yapılacak kadrolara Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı personelinin başvuruda bulunması yukarıda yer verilen Yönetmeliğin amacına aykırılık teşkil ettiğinden; Bakanlık merkez teşkilatı personeli değerlendirme dışı bırakılmak suretiyle yazı işleri müdürlüğü kadrosu için oluşturulacak kesin liste sonucuna göre yapılan sınavdaki başarı sırasına göre atama yapılması gerektiği açık olup; bu haliyle davalı idarelerce bu hükümlere uyulmaksızın, söz konusu kadroya başvuru hakkı bulunmayan merkez teşkilatı personeli ...'nin atamasının yapılmasına ilişkin dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.
 • ZABIT KATİBİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINI KAZANMASI – YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ OLAMAMA

  Genel idare esaslarına dayalı asli ve sürekli görev yürüten ve bir kamu tüzel kişisine "kamu hukuku bağlı" ile bağlı olarak çalışan memurlarla, genel idare esaslarına dayalı bir görev yürütmeyen, yaptıkları iş Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin asli ve sürekli bir görevleri arasında sayılmayan ve bir kamu tüzel kişisine "özel hukuk sözleşmesi" ile iş akdine bağlı olarak çalışan işçilerin, hizmet sürelerinin aynı kapsamda değerlendirilmesi hukuken mümkün değildir. İşçi statüsünde geçen sürenin yazı işleri müdürü kadrosu için açılan görevde yükselme sınavına başvurabilmek için gerekli olan hizmet süresi kapsamında değerlendirilmesi hukuken olanaksız bulunduğundan işçi statüsünde geçen hizmet süreleri fiili hizmet süresinden sayılarak başvuruları kabul edilen ve girdikleri görevde yükselme sınavında başarılı olarak bu kadrolara atananların atanmalarına ilişkin işlemlerin iptal edilmesi gerekirken, davanın reddine karar verilmesinde hukuki isabet bulunmamaktadır.