2. Daire

2. Daire

 • AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU MADDE 8 – VALİ YARDIMCISI TARAFINDAN VERİLEN İHTAR CEZASINA KARŞI İTİRAZ – İDARİ YARGIDA DAVA AÇMA SÜRESİNİN KESİN İŞLEMİN TEBLİĞ EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 60 GÜN OLDUĞU 

  Özet: Davacı, kendisine vali yardımcısı tarafından verilen ihtar cezasına karşı Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'nin 14. maddesinin ikinci fıkrasıyla öngörülen yedi günlük süre içerisinde valiye itirazda bulunmuş ve davalı idarece de -anılan hükümle getirilen otuz günlük idari süre aşılarak- bu itirazın sonuçlandırılması ile ihtar cezasına ilişkin idari işlem kesinleşmiş olup, dava açma süresinin kesin işlemin tebliğ edildiği tarihten itibaren başlatılması gerekeceğinden bu tarihten (08/12/2015) itibaren altmış gün içinde açılan davada süre aşımı; davanın süre aşımı nedeniyle reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmadığından yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir.
 • KAMU GÖREVLİLERİN ÖZEL KOŞULLARINA GÖRE VERİMLİLİKLERİNİN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKTİĞİ – KPSS İLE YERLEŞEN KADROLARDA BEŞ YIL SÜREYLE NAKLEN ATAMA YASAĞININ UYGULANAMAYACAĞI

  Özet: Kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir birimde çalıştırılmalarının kamu yararına uygun düşeceği açık olup; bu itibarla, davacının 2013/2 KPSS sonucunda aldığı puana dayalı olarak Karayolları Genel Müdürlüğü'ne jeoloji mühendisi olarak yerleştirildiği dikkate alındığında, dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.
 • GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINI YEDEK OLARAK KAZANAN PERSONELİN İKİ YIL İÇİNDE ATAMASININ YAPILABİLECEĞİ

  Özet: Dava konusu işlem tarihinde yürürlükte bulunan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 22. maddesinde, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavını kazandığı halde ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayan yedek durumdaki personelin, başarı sırasına göre ilan edilen kadrolarda, 2 yıllık süre içerisinde sayılan sebeplerle boş kalan veya boşalan kadrolara atamalarının yapılabileceği hususunun hüküm altına alınması karşısında, maddede sayılan sebeplerle boşalmadığı açık olan bir kadroya, 30.11.2008 tarihinde yapılan sınavın üzerinden iki yıldan fazla bir süre geçtikten sonra 15.06.2012 tarihinde yapılan başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.
 • EŞ DURUMUNA DAYALI MUVAFAKAT VERİLMESİ TALEBİ – BEŞ YIL SÜREYLE NAKLEN ATAMA YASAĞININ UYGULANAMAYACAĞI

  Özet: Ailenin korunmasına yönelik olarak devlete verilen görevin öngörüldüğü şekliyle yerine getirilebilmesinin temel koşullarından birisinin de aile birliğinin sağlanması olduğu, aksi bir uygulamanın ise, ailenin huzurunu temelden sarsarak maddi ve manevi anlamda toplum açısından giderilmesi çok zor olan zararları beraberinde getireceği, böylesi bir durumun ise, günümüzün evrensel anlamda kabul görmüş sosyal ve hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmayacağı göz önüne alındığında; davacının eş durumu mazereti dikkate alınarak işlem tesisi gerekirken aksi yönde kurulan işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir. 
 • YETERLİK SINAVINDA BAŞARISIZ OLAN DAVACININ, YALNIZCA BAŞARISIZ OLDUĞU KONULARLA İLGİLİ SINAVLARA KATILMA TALEBİ – TALEBİN REDDİNİN HUKUKA UYGUN OLDUĞU

  Özet: Sınav konularının altı başlık halinde düzenlenmesi, sınavın bir bütün olduğu sonucunu değiştirmemektedir. Zira, sınava katılan kişinin, yeterlik sınavından başarılı sayılabilmesi için yazılı sınav konularının her birinden en az 60 puan alması gerekmekte olup, bu konulardan bir veya bir kaçından 60 puanın altında puan alması halinde yalnızca o konudan değil yeterlik sınavının tamamından başarısız sayılacağı açıktır. Bu durumda; katıldığı yeterlik sınavından başarısız sayılan davacının, yapılacak ikinci sınavda başarılı olup olmayacağının değerlendirilebilmesi için, Yönetmeliğin, yeterlik sınavı konularını düzenleyen maddesinde sayılan konuların tamamından sınava katılması gerekmekte olup; davacının, ikinci sınavda yalnızca ilk sınavda 60 puanın altında kaldığı konudan sorumlu tutulması isteğinin reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir. 
 • EĞİTİM DURUMUNA DAYALI MUVAFAKAT TALEBİNE RED İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ – BEŞ YIL SÜREYLE NAKLEN ATAMA YASAĞININ UYGULANAMAYACAĞI – EĞİTİM DURUMUNUN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKTİĞİ

  Özet: Davalı idarece 657 sayılı Kanunun Geçici 41. maddesi uyarınca 5 yıl boyunca naklinin yapılamayacağı gerekçesiyle muvafakat verilmemiş ise de, kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince, kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek düzeyde olduğu ve hizmetinden en yüksek oranda yararlanılacak bir biçimde çalıştırılmaları kamu yararına daha uygun olduğu gibi, davacının istediği alanda eğitim görmesinin de maddi ve manevi varlığının gelişmesine olumlu katkı sağlayacağından ve kamu hizmetinden beklenen fayda artacağından, eğitim durumu göz önünde bulundurulmayarak davacının muvafakat talebinin reddi yönünde kurulan işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir. 
 • DAVACININ VEFAT ETMESİ HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİNİN KİMİN ÜZERİNDE BIRAKILACAĞI

  Özet: Dava konusu işlemin niteliği dikkate alındığında, işbu davanın, yalnızca vefat eden davacıyı ilgilendirdiğinden, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 26/2 maddesi uyarınca, temyize konu kararın iptale ilişkin kısmı yönünden dava dilekçesinin iptaline karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Mahkeme kararının iptale ilişkin hüküm fıkrasının davacının vefatı nedeniyle kaldırılarak dava dilekçesinin iptaline karar verildiği, diğer bir ifadeyle davalı idarelerin temyiz istemlerinin esası hakkında herhangi bir hüküm kurulmadığı dikkate alındığında, temyiz yargılama giderlerinin davalı idareler üzerinde, diğer yargılama giderlerinin ise mahkeme kararında belirtilen şekilde taraflar üzerinde bırakılmasının hakkaniyete uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
 • YÖNETİCİLİK GÖREVİNDEN ALINMA – CEZAYA İTİRAZ

  Özet: Davacının yöneticilik görevinden alınmasına ilişkin olarak dava tarihi itibarıyla davalı idarece tesis edilmiş herhangi bir işlemin mevcudiyeti söz konusu olmadığından, işin esasının incelenmesi mümkün olmamakla beraber, hak arama hürriyetinin bir gereği olarak davacının Anayasa'ya aykırılık iddiasının incelenelebilmesi, herhangi bir aykırılık görülmemesi halinde ise davanın incelenmeksizin reddine karar verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
 • LİSE MÜDÜRÜNÜN HİZMET PUANININ HESAPLANMASINA İLİŞKİN YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME FORMU – YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME FORMUNUN KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ GEREKEN BİR İŞLEM OLMASI

  Özet: Lisesi Müdürü olan görev yapan davacı, Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinde eksik hesaplanan 38,13 puanına göre Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdürlüğü'ne atandığından; hizmet puanının hesaplanmasına ilişkin yönetici değerlendirme formunun iptali istemi ile dava açmıştır. Davalı idarece tesis edilen işlemin davacının menfaatini ilgilendirdiği açık olup, kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem niteliğinde olduğundan, davanın esasına yönelik inceleme yapılmak suretiyle bir karar verilmesi gerekirken davanın reddine ilişkin karar verilmesi hukuka aykırıdır.
 • ÖĞRETMENİN ATANMASI – ANADOLU LİSESİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENİN DERSHANEDE DE ÇALIŞMASI – ÖĞRETMENİN KAPSAM DIŞINA ATANMASI ŞARTLARI

  Özet: Davacının dershanede öğretmenlik yaptığı hususu sabit olmakla, bu fiil nedeniyle görev yerinin değiştirilmesi hukuka uygun ise de bu fiilin atanma ve yer değiştirme şartları ayrı bir yönetmelikle belirlenen Anadolu Lisesinde görev yapmasını engelleyecek nitelikte olmadığı, Anadolu Lisesi'nde görev yapmasında söz konusu fiil açısından sakınca bulunmadığı ve davacının fiilinin, kapsam dışı eğitim kurumuna atanmasını gerektirmediği sonucuna varıldığından, dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka uyarlık yoktur ve dava konusu işlem iptal edilmelidir.
 • MALMÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNİN TEDVİREN YÜRÜTÜLMESİ – VEKALET AYLIĞI ÖDENMESİNİN SÖZ KONUSU OLAMAYACAĞI

  Özet: Vekalet aylığına ve vekalet edilen kadronun zam ve tazminatlarına hak kazanılabilmesi için, söz konusu hükümde öngörülen biçimde boşalmış olan kadroya vekaleten yapılacak atamanın, 657 sayılı kanunun 86. maddesinden bahisle ve atamanın vekaleten olduğu açıkça belirtilmek suretiyle asili atamaya yetkili makam tarafından bizzat yapılması; yani, herşeyden önce vekaleten atanılmış olması gerekmektedir. Bunların dışında yapılan görevlendirmelerin ise; kamu hizmetinin aksamadan yürütülmesi amacına yönelik bir zaruret halinden doğduğu ve aslında hukuki bir dayanağının da bulunmadığı dikkate alındığında, söz konusu uygulamaların, personel rejimine ait disiplinin dışında kaldığı açık olup, bu anlamda, kamu hizmetinin aksamadan yürütülebilmesi amacına yönelik olarak görevlendirilmiş bir memurun, asilin sahip olduğu tüm haklardan eksiksiz bir şekilde yararlanacağından söz etmek imkansızdır. Bu nedenle de görevii tedviren yürüten davacıya tazminat şeklinde olsa dahi vekalet aylığı ödenmesi söz konusu değildir. 
 • DAYANAKSIZ HALE GELEN BAKANLAR KURULU ATAMALARI – YENİ ATAMALARIN HANGİ KADROLARA İLİŞKİN OLARAK YAPILACAĞI

  Özet: 571 adet kadroya yapılan tüm atamaların dayanaksız hale geldiği açık olduğundan boş bırakılan 38 adet kadronun nasıl kullanıldığı, davacının atanmak istediği Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine tahsis edilen kadroların 773 kadrodan boş kalan 38 adet kadroya mı yoksa ilave olarak Bakanlar Kurulu kararıyla tahsis edilen 571 adet kadroya mı ilişkin olduğu hususlarının araştırılarak bir karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye dayalı mahkeme kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.
 • BRANŞ DEĞİŞTİREN ÖĞRETMEN – MEZUN OLDUĞU ALANDA GÖREV YAPMAYAN ÖĞRETMEN – ZİHİNSEL ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ – SINIF ÖĞRETMENLİĞİ MEZUNUYKEN ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRETMENLİĞİ YAPMAK

  Özet: Davacı sınıf öğretmenliği mezunudur. Zihinsel engelliler sınıf öğretmenliğine atanabilmek için aranılan bölümlerden birinden mezun değildir. Mevzuata aykırı olarak söz konusu alanda görev yapması kazanılmış hak oluşturamaz. Dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.
 • SÖZLEŞMELİ PERSONEL – SÖZLEŞMELİ PERSONELİN YER DEĞİŞİKLİĞİ – SÖZLEŞMELİ PERSONELİN GÜVENLİK GÖREVLİSİYKEN HAYVAN BAKICISI OLMASI

  Özet: Davacı sözleşmeli personel olarak çalışmaktadır. Davacının kadrosu ve hizmet sınıfı bulunmadığından, koruma ve güvenlik görevlisi olabilmek için aranılan sağlık şartını kaybetmesi üzerine davalı idarece pozisyonunun hayvan bakıcısı olarak değiştirilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
 • KAMU YARARI – KANUN YARARINA BOZMA – FAZLA ÖDEME

  Özet: Fazla ödeme herhangi bir yargı kararına gerek kalmaksızın davacıdan istenilmesi mümkündür. Bu meblağın davacıdan geri istenilmesi yolunda tesis edilen işlemin, idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken işlemlerden olduğu sonucuna varılmış olup, İdare Mahkemesinin işin esasına girerek bir karar vermesi gerekirken, davayı incelenmeksizin reddetmesinde hukuki isabet bulunmamaktadır.
 • SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI – ÖZEL HİZMET TAZMİNATI – YAN ÖDEME – EK GÖSTERGE RAKAMLARI

  Özet: Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında hemşire olarak görev yapan davacının bitirmiş olduğu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programının mesleki bir üst öğrenimdir. Davacının bitirmiş olduğu üst öğrenim dolayısıyla özel hizmet tazminatı ve yan ödemelerden yararlandırılması gerekir. İdare Mahkemesi'nce, mezun olduğu programın mesleki bir üst öğrenim olmadığından bahisle davacının özel hizmet tazminatı ve yan ödemelerle ilgili talebine yönelik olarak davanın reddedilmesinde hukuki isabet bulunmamaktadır.
 • ÖZEL YARIŞMA SINAVINA GİREN UZMANLAR – ÖZEL YARIŞMA SINAVINDAN ÖNCE UZMAN OLAN KİŞİLER – ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI – ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI UZMANLARI

  Özet: Mesleğe özel yarışma sınavı ile giren Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları ile söz konusu maddenin yürürlüğe girmesinden önce atanan Uzmanların, mesleğe girmelerinde ve kabul edilmelerinde farklı hukuki süreçlere tabi olmaları nedeniyle, dava konusu olayda eşitlik ilkesine aykırı bir durumdan söz edilemeyeceğinden, aksi yöndeki davalı iddialarına da itibar edilmemiştir.