13. Daire

13. Daire

 • İDARİ İŞLEME KARŞI BAŞVURU YOLLARININ YANLIŞ GÖSTERİLMESİ – İDARENİN DOĞRU BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ – İŞİN ESASININ İNCELENMESİ GEREKTİĞİ

  Özet: Devletin, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorunda olduğunu öngören Anayasa'nın 40. maddesinin ikinci fıkrasındaki düzenlemeye rağmen, davalı idare tarafından davacıya gönderilen idare işleminde davacının 15 gün içerisinde Sulh Ceza Mahkemesine başvurulacağı belirtilerek, hangi kanun yolları ve mercilere başvurabileceğinin yanlış belirtildiği, idarenin doğru bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi ve hak arama özgürlüğünün ihlal edilmiş olması karşısında işlemin davacıya tebliğ edildiği tarihte dava açma süresinin işlemeye başladığı kabul edilemeyeceğinden, süresinde açılan davada Mahkemece işin esasının incelenmesi gerekirken davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmesinde usul hükümlerine uygunluk bulunmamaktadır.
 • YAPIM İŞLERİ UYGULAMA YÖNETMELİK M. 49/1-B VE KAMU İHALE KURULU’NUN 2016/UY.I-871 SAYILI SAYILI KARARININ İPTALİ 

  Özet: Kanun koyucu tarafından iş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde adil bir durum oluşturularak rekabet ilkesinin sağlamasının amaçlandığı dikkate alındığında, iş deneyim belge tutarının, güncellemeye tâbi tutulmadan ve fiyat farkı hariç olarak tespit edilmesi gerektiği, buna karşın Yönetmeliğin dava konusu düzenlemesi uyarınca iş deneyim belgelerinin güncellenmesinde, iş deneyim belgesine konu işin sözleşme tarihinden önceki ayın esas alındığı, bu durumun ise, iş deneyim belgesine konu işin sözleşme imzalama tarihine kadar güncellemeye tâbi tutulmaması sonucunu doğuracağı anlaşıldığından, ihale tarihindeki birim fiyatlara göre teklif sunan isteklilerle, her bir ihalede, başvuru yollarına başvurulup başvurulmamasına veyahut yargı yoluna gidilip gidilmemesine göre değişkenlik gösterecek bir süreden sonra sözleşme imzalanması durumunda, iş deneyim belgesinin güncellenmesinde, sözleşmenin yapıldığı aydan bir önceki aya ait endeksin esas alınmasının, istekliden kaynaklanmayan bir süreç nedeniyle istekli bakımından hakkaniyete aykırı sonuçlar doğuracağı sonucuna varıldığından, Yönetmeliğin 49. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının itirazen şikâyet başvurusundaki 1. iddiası bakımından; söz konusu kararın dayanağı düzenleyici işlemde hukuka uygunluk bulunmadığından, belirtilen düzenleyici işleme dayanılarak, davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının özel ortağı ... San. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş "İş Deneyim Belgesi" tutarının güncellenmesinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 49. maddesi uyarınca iddia konusu belgenin güncelleme işleminin sözleşmenin yapıldığı aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle gerçekleştirileceği, ihaleyi gerçekleştiren idarece güncelleme işleminin sözleşme tarihi esas alınarak yapılmasının mevzuata uygun olduğu ve iddianın yerinde bulunmadığı gerekçesiyle itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin kararın bu kısmında hukuka uygunluk bulunmamıştır. Davacı şirketler tarafından, ihale dokümanı satın alınarak ihaleye teklif verildiği, dolayısıyla istekli sıfatını haiz olduğu, uyuşmazlık konusu ihalenin üzerinde kalma ihtimali olup olmadığına bakılmaksızın ihale sürecindeki işlemlere yönelik olarak şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, bu kapsamda ihale süreci ile ilgili olarak itirazen şikâyet başvuru ehliyetinin bulunduğu, davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığı tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunda yer verilen 2. iddiasının esasının incelenmesi gerektiği anlaşıldığından, dava konusu Kurul kararının başvurunun ehliyet yönünden reddine ilişkin kısmında da hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin (Yönetmelik) 49. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Kamu İhale Kurulu'nun 23.03.2016 tarih ve 2016/UY.I-871 sayılı kararının iptaline karar verilmiştir.
 • ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU’NDAN OY BİRLİĞİ İLE KARAR ALINAMADIĞINDAN İHALE KOMİSYONU KARARININ KESİNLEŞMEDİĞİ – İHALENİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİNDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI

  Özet: Taşınmazın özelleştirilmesi ihalesinin iptaline ilişkin kararın iptali istemi ile görülen davada mahkemece davanın reddine karar verilmiştir. Danıştay 13. Daire Başkanlığı'nca yapılan inceleme sonucunda; Taşınmazın satışına ilişkin ihale komisyonu kararının, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun onayına sunulup, Kurul'un oy birliğiyle alacağı karardan sonra kesinleşeceği dikkate alındığında, özelleştirme uygulamalarında yetkili tek karar organı olan Kurul'un oy birliğiyle karar alamaması nedeniyle ihale komisyonu kararı kesinleşmediğinden, 4046 sayılı Kanun'un 3. maddesinin birinci fıkrası uyarınca ihalenin iptaline karar verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından davanın reddine karar verilmiştir.
 • İDARİ YARGIDA KARARDAKİ HARCA İLİŞKİN MADDİ HATA – DÜZELTEREK ONAMA

  Özet: Harçlar Kanunu'nun eki (1) sayılı tarifesinde davanın reddi halinde maktu harca hükmedileceği belirtilmiş, anılan Kanun'un 31. maddesinde, peşin alınan karar ve ilam harçlarının işin hitamında ödenmesi gerekenden fazla olduğunun anlaşılması durumunda fazlalığın istek üzerine geri verileceği kurala bağlanmış, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun değişik 49. maddesinin ikinci fıkrasında ise, temyiz incelemesi sonucunda karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesinin mümkün olması durumunda kararın düzeltilerek onanmasına karar verileceği kuralına yer verilmiştir. Bu kurallara göre, dava açılırken peşin alınan 15.443,50.-TL nispi karar harcının davanın reddedilmiş olması nedeniyle istemi üzerine davacıya iadesine karar verilmesi gerektiğinden, bu maddi yanlışlık düzeltilerek kararın onanması gerekmektedir.
 • POZA İLİŞKİN FORMÜLÜN KULLANILMADAN FİYAT TEKLİFİYLE AÇIKLAMA YAPILMASI – MAHKEME KARARININ GEREKÇELİ OLMASI GEREKTİĞİ – AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER

  Özet: İdarece poz numarası verilerek açıklanması istenen iş kalemleri bakımından anılan poza ilişkin formülün kullanılması gerektiği, poza ilişkin formül kullanılmadan yapılan açıklamaların mevzuata aykırılık teşkil edeceği görüldüğünden ihale üzerinde kalan isteklinin yaptığı aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
 • SAĞLIK TESİSLERİNİN KİRALAMA KARŞILIĞI YAPTIRILMASI İLE TESİSLERDEKİ TIBBÎ HİZMET ALANLARI DIŞINDAKİ HİZMET VE ALANLARIN İŞLETİLMESİ KARŞILIĞINDA YENİLENMESİNE DAİR YÖNETMELİĞİN İPTALİ – AÇIK EKSİLTME İHALESİ – İPTAL DAVASI AÇILABİLMESİ İÇİN İLGİLİNİN MENFAATİNİN ETKİLENMİŞ OLMASININ GEREKTİĞİ

  Özet: "...3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun Ek 7. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 22.07.2006 tarih ve 26236 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Sağlık Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbî Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik"in dava konusu maddeleri ve uyuşmazlığa konu "Konya Karatay Entegre Sağlık Kampüsü Yapım İşleri İle Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi" ihalesine ilişkin olarak idare tarafından 30.01.2012 tarihine kadar gerçekleştirilen ihale işlemleri ile 30.01.2012 tarihinde yapılan açık eksiltme ihalesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır....Açıklanan nedenlerle; davanın REDDİNE... Gerekçeli Karşı Oy: ... davacının statüsü dikkate alındığında, dava konusu işlemle arasında meşru, güncel ve kişisel menfaat ilgisi bulunmadığından, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 15-1/b bendi hükmü uyarınca davanın ehliyet yönünden reddine karar verilmesi gerektiği görüşüyle karara katılmıyorum."
 • DOĞALGAZ ZAMMININ İPTALİ İSTEMİ – DOĞALGAZ MALİYETİNİN HASILATIN ÜZERİNDE OLDUĞU – TARİFEDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI

  Özet: Zammın yapıldığı Ocak-Nisan/2012 yılı hesap dönemi gerçekleşme rakamları incelendiğinde, doğal gaz satışlarında -1.813.212.640.29-TL zarar ettiğinin anlaşıldığı, bu durumun en büyük nedeninin satılan doğal gaz maliyetinin hasılatın üstünde gerçekleşmesi olduğu, davalı idarenin faktörlere bağlı olarak yıllık kâr ve faiz dışı fazla hedeflerinde önemli ölçüde sapma ihtimalinin ortaya çıkması durumunda fiyatların tespitinde bu durumu dikkate alması gerektiği, doğal gaz ihtiyacının % 99'unun ithalat yolu ile karşılandığı, gaz alım fiyatlarının üçer aylık süre ile belirlenip doğal gazın bu süre ile aynı fiyattan alındığı, petrol fiyatlarındaki hareketliliğin satış fiyatlarını etkilediği, doğal gazın bedelinin ABD doları üzerinden ödendiği, dolar kurundaki değişimin fiyatları doğrudan etkilediği, artışa rağmen Hazine ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlıkları tarafından belirlenen malî hedeflerin altında kalındığı anlaşıldığından, dava konusu doğal gaz fiyatına ilişkin tarifede hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
 • SOKAK PAZARININ KALDIRILARAK SATIŞ YERLERİNİN İHALE EDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ – KAMULAŞTIRMA – İŞLEMİN HUKUKA UYGUN OLDUĞU

  Özet: Dava; sokak pazarının kaldırılarak aynı mahalle sınırları içerisinde yer alan  taşınmazlar üzerinde yapılan Belediye Kapalı Pazar Yeri’nde bulunan satış yerlerinin  açık teklif usulü ile 10 yıl süreyle sınırlı ayni hak tesisi yöntemiyle pazarcılara kiraya verilmesine ilişkin 12.12.2016 tarihli Sebze Meyve Satış Yerleri 2. İhalesinin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesi'nce; ilgili kanun maddesi uyarınca, idarece kapalı pazar yerlerindeki satış yerleri ile diğer yerlerin belirli süreli sınırlı ayni hak tesisi yöntemi kullanılarak kiralama yoluyla da işletilebileceği, davalı idare tarafından sokak pazarının kaldırılarak pazarın yer aldığı parsel ile birlikte müstakil parsellerin kamulaştırılması suretiyle üzerinde kapalı pazar yeri yapılarak, kapalı pazar yeri işyerlerinin mevzuat çerçevesinde sınırlı ayni hak tesisi yoluyla işletilmesi usulünün kabul edildiği, kapalı pazar yerindeki satış yerlerinin kullandırılmasında farklı işletilme usulü yönünde karar verilmesi karşısında, sınırlı ayni hak tesisi yoluyla pazar yerini işletmeyen mevcut hak sahiplerine öncelik tanınmasının mümkün olmadığı, davalı idare tarafından Belediye Kapalı Pazar Yeri’nin satış yerlerinin açık teklif usulü ihale ile 10 yıl süreyle sınırlı ayni hak tesisi yöntemiyle yapılan 12.12.2016 tarihli Sebze Meyve Satış Yerleri 2. İhalesinde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddinde hukuka aykırılık görülmediğinden hükmün onanması gerekmiştir.
 • … HAVALİMANI PROJESİNDE ÇED YÖNETMELİĞİ’NİN 10. MADDESİNE GÖRE ASKI SÜRESİNE UYULMADIĞI VE NİHAİ ÇED RAPORU ONAYLANMADAN İHALE YAPILAMAYACAĞI NEDENLERİ İLE İPTAL İSTEMİ 

  Özet: Uyuşmazlık konusu projenin 3996 sayılı Kanun hükümlerine tabi olduğu dikkate alındığında idarece görevlendirme şartnamesi eki olan ön ÇED raporu ile askıya çıktığı, askı sürecinde herhangi bir itirazda bulunulmayan nihaî ÇED raporunun şartname alan tüm isteklilere gönderildiği, ÇED Yönetmeliğin 9. maddesi uyarınca projeyle ilgili halkın katılımını sağlamak, faaliyet hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerileri almak amacıyla halkın katılım toplantısının yapılmasına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 08.10.2012 tarih ve 16822 sayılı yazısıyla 06.11.2012 tarihinde yapılmasına karar verildiği, Yönetmelik hükmüne uygun olarak toplantı yeri, saati, tarihi, konusunu belirten ilanın bir yerel iki ulusal gazetede yayınlandığı, toplantıya ilişkin ÇED İnceleme Değerlendirme Komisyonu raporunun 22.04.2013 tarihinde askıya çıkarıldığı, askı süresince herhangi bir itirazın olmadığı ve 21.05.2013 tarihinde ÇED olumlu belgesinin alındığı, projeye ilişkin ihalenin 03.05.2013 tarihinde yapıldığı, bu durumda ÇED işleminin ihale tarihinden çok önce başlanıldığı, projeye ilişkin ihaleye 3996 sayılı Kanun hükümleri uyarınca başlandığı, taraflarca henüz sözleşme imzalanmadığından ihale sürecinin tamamlanmadığının kabulü gerektiği, bu durumda, İstanbul Yeni Havalimanı projesi işi için 3996 sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümleri uyarınca Yap-İşlet-Devret modeline göre yapılan ihalenin projenin süreçlerinden biri olduğu, ÇED olumlu belgesinin alınmasının 06.11.2012 tarihinden ve ihale öncesi başlayan bir süreç olduğu, ihale konusu işin avan proje üzerinden ihaleye çıkarıldığı, sözleşmenin imzalanması yürürlüğe girmesi uygulama projelerinin hazırlanmasından sonra uygulamaya geçileceği, ÇED olumlu belgesinin ihale yapılmasının hemen sonrasında alınmış olması, sözleşme imzalanmadığından ve ihale süreci henüz tamamlanmadığından yapılan ihalede hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın "............... Havalimanı Projesi ihalesine ilişkin kısmının reddine, idari sözleşmenin iptali istemi bakımından incelenmeksizin reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir. İdare mahkemesinin kararı hukuka uygun olduğundan kararın onanması gerekmiştir.
 • GENEL İDARE HİZMETLERİ İHALESİNE İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSU – KIDEM TAZMİNATI SORUMLULUĞUNUNUN YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞUNA BIRAKILMIŞ OLMASI

  Özet: Davacı tarafından, açık ihale usulü ile gerçekleştirilen "Genel İdare Hizmetleri" ihalesine ilişkin olarak yapılan itirazen şikâyet başvurusu, kıdem tazminatı sorumluluğunun yüklenicinin sorumluluğuna bırakıldığı fakat ilgili Yönetmelik maddesi uyarınca işçilerin kıdem tazminatlarının son çalıştıkları kamu kurumu tarafından ödenmesi gerektiği ile alakalıdır ancak bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından temyiz istemi yerinde görülmeyerek hükmün onanmasına karar verilmiştir.
 • İHALEYE KARŞI İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSU – DAVACI TARAFINDAN SUNULAN ÖRNEKLERİN TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN OLDUĞU – DAVACININ TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASINDA HUKUKA UYGUNLUK BULUNMADIĞI

  Özet: Davacı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında fiyat teklifi ile açıkladığı gıda maddelerinin herhangi bir yemeğin pişirilmesinde ana çiğ girdi olarak kullanılmayacağı ve ana çiğ girdiler dışındaki unsurlar için açıklama sunulmasına gerek olmadığı, bu nedenle davacı şirket tarafından sunulan söz konusu girdilerin tevsikine ilişkin açıklamaların mevzuata aykırı olmadığı, ayrıca davacı tarafından sunulan örnek yemek menülerinde belirtilen gramajların teknik şartname eki gıda rasyonuna uygun olduğu anlaşıldığından, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır.
 • PETROL İSTASYONUNUN MÜHÜRLENMESİ – MÜHÜRLEMENİN İPTALİ İSTEMİ – TEMYİZ İSTEMİNNİ GÖREV YÖNÜNDEN REDDİ GEREKTİĞİ

  Özet: İdare ve vergi mahkemelerinin konusu beş bin Türk lirasını geçmeyen davalarda verilen kararları ile ivedi yargılama usulüne tabi davalarda verilen kararları hariç, 2576 sayılı Kanun'un 3. maddesine göre kurulan bölge idare mahkemelerinin tüm yurtta göreve başladıkları 20.07.2016 tarihinden sonra verilen nihaî kararlarına karşı istinaf yoluna başvurulabilecektir. Davacıya ait petrol istasyonunun 5015 sayılı Kanun uyarınca mühürlenmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan ve yukarıda belirtilen istisnalar arasında bulunmayan davada, 20.07.2016 tarihinden sonra verilen nihaî karara karşı ancak istinaf yoluna başvurulabileceği açıktır. Buna göre, 2577 sayılı Kanun'un 15/1-a maddesi uyarınca temyiz isteminin görev yönünden reddi ile dosyanın istinaf incelemesi yapılmak üzere görevli (ve yetkili) bölge idare mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekmektedir.
 • RADYO YAYINININ DURDURULMASI – YAYIN İZNİNİN KAPSAMI

  Özet: Ulusal yayın yapma başvurusu kapsamında şirketin Sivas il merkezinde radyo yayını yapma hakkı olduğu, idarenin uyguladığı yaptırımın demokratik toplum düzeninde ölçülülük ilkesine uygun olmadığı ileri sürülerek kararın bozulması istemine karşı lisans müraacatı bulunan davalı şirketin izinsiz yayın yaptığı, izinsiz yayınların 15 gün içerisinde durdurulması ve yapılan uyarıya rağmen yayınların durdurulmaması halinde verici cihazların mühürlenerek yayının durdurulmasına ilişkin RTÜK kararının tesis edilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı, olayda, davacı şirket tarafından devralınan çağrı işareti ile yayın yapan radyo için yalnızca 51 yerleşim birimine yönelik radyo yayını yapma izni verildiği, radyo yayını yapma izni verilen yerleşim birimleri arasında Sivas İl merkezinin yer almadığı görüldüğü, bu durumda, yeni Kanuna göre uygulama yapılıncaya kadar eski Kanun kapsamında yayında olan kuruluşların, izin verilen yerleşim yerleri ile sınırlı olarak yayınlarına devam etmelerine olanak sağlanarak, yeni bir geçiş süreci öngörüldüğü ve davacı kuruluşun, sadece 51 yerleşim birimine yönelik olarak radyo yayını yapma izni bulunduğu gözününe alındığında; davacı şirket hakkında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ve Mahkeme kararı yerinde görüldüğünden hükmün onanmasına karar verilmiştir.
 • İHALEYE KARŞI İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSU – DAVACININ AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI – TEKLİFİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI İŞLEMİNİN İPTALİ GEREKTİĞİ

  Özet: Davacının aşırı düşük teklif açıklamalarının istenildiği 14 iş kalemi bakımından Kamu İhale Genel Tebliği'ne uygun biçimde açıklama yaptığı, yapılan açıklamalarda, sadece açıklama istenilen iş kalemlerinde öngörülen maliyete göre %26,35'lik kâr içeren davacının teklifinin bu yönüyle değerlendirmeye alınması gerekirken salt vergi, resim, harç istisna belgesi alınamayacağından bahisle teklifin değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk; davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.
 • İDARİ PARA CEZASI KARARINA KARŞI İPTAL DAVASI

  Özet: Dava; davacı şirkete ait tesiste yapılan denetimde satışa sunulan motorinin tavan fiyatının ilan panosunda ilan edilmediğinden idarî para cezası verilmesine ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun  19. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, bu maddenin yürürlüğe girdiği 11.04.2013 tarihinden sonra verilecek idarî para cezalarının, ön araştırma ve soruşturma aşamasının tamamlanmasından sonra Kurul tarafından karara bağlanması gerekirken, bu usule uyulmadan tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir. Danıştay 13. Dairesi 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının onanmasına karar vermiştir.
 • AKARYAKIT İSTASYONUNDA DAĞITICI DIŞINDAN YAKIT İKMALİ , İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ

  Özet: İdare Mahkemesi'nce; Petrol Piyasası Kanunu uyarınca, 11.04.2013 tarihinden sonra verilecek idarî para cezalarının, ön araştırma ve soruşturma aşamasının tamamlanmasından sonra Kurul tarafından karara bağlanması gerekirken, bu usule uyulmadan tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup, usul ve yasaya uygun hükmün onanması gerekmiştir.
 • 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU – KAMU İHALESİNDEN YASAKLILIK – MAHKEME TARAFINDAN SADECE YASAKLILIK İNCELEMESİ DEĞİL ADLİ MAKAMLAR NEZDİNDE DETAYLI ARAŞTIRMA YAPILMASI GEREKTİĞİ

  Özet: Davacının, ... Şti.'nin ortaklıkları ve pay hisseleri incelenerek haklarında kamu davası açılıp açılmadığının sorgulanmasının gerektiği, anılan şirketin sunduğu iş deneyim belgesinin sahibi olan firmanın (şirketin %60 hissesine sahip olan ...Şti.) yetki verdiği ve %65 payına sahip olan şirketin haklarında ihaleye fesat karıştırmaktan dolayı kamu davası açılmış olduğu ve davaların derdest olduğu iddialarıyla Kurum'a itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, Kurul'un yasaklılık sorgulama sistemi üzerinden yapılan sorgulamada ... Şti.'nin, bu şirketin %60 hissesine sahip olan ...Şti. ve yarısından fazla hissesine sahip ortağı ...'in ve birim fiyat teklif mektubunu imzalayan...'in kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadıkları ve haklarında açılmış kamu davası bulunmadığı gerekçesiyle başvurunun reddine karar verdiği görülmektedir. Kurul tarafından, davacının başvurusunda belirttiği şirketler ve ortakları hakkında kamu davası açılmış olup olmadığına ilişkin olarak gerekirse adli makamlarla yazışma yapılmak suretiyle kapsamlı bir inceleme yapılması gerekirken, sadece söz konusu şirketler ve mevcut ortakları için yasaklılık sorgulaması yapılarak eksik inceleme ile karar verildiği anlaşıldığından, dava konusu işlemin davacının 4. iddiasına yönelik kısmında hukuka uygunluk, bu iddia yönünden davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.
 • KAMU İHALE KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ – ŞİRKETLER VE ORTAKLARI HAKKINDA KAPSAMLI İNCELEME YAPILMASI GEREKTİĞİ

  Özet: Kurul tarafından, davacının başvurusunda belirttiği şirketler ve ortakları hakkında kamu davası açılmış olup olmadığına ilişkin olarak gerekirse adli makamlarla yazışma yapılmak suretiyle kapsamlı bir inceleme yapılması gerekirken, sadece söz konusu şirketler ve mevcut ortakları için yasaklılık sorgulaması yapılarak eksik inceleme ile karar verildiği anlaşıldığından, dava konusu işlemin davacının 4. iddiasına yönelik kısmında hukuka uygunluk, bu iddia yönünden davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.