1. Daire

1. Daire

  • MORG ÜNİTESİNE YERLEŞTİRİLEN GİZLİ KAMERA – ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ 

    Özet: Olayda bir eğitim araştırma hastahanesi morg ünitesinde çalışan sözleşmeli memur çalışma odasında gizli kamera olduğu iddiasıyla ve özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle şikayette bulunmuştur. Rektörlükçe konuyla ilgili yapılan soruşturmada şüpheliler kameranın hastahanenin güvenliği için kurulmuş olduğu ve söz konusu odanın kişisel bir oda olmadığı beyanlarında bulunmuşlardır. Rektörlükçe oluşturulan Yetkili kurul tarafından men-i muhakeme kararı verilmiş ve bu yetkili dairece onanmıştır. Bunun üzerine Danıştay, özel hayatın gizliliği suçunun maddi unsurunun kişilerin gizli yaşam alanına girerek veya başka suretle başkaları tarafından görülmesi mümkün olmayan bir özel yaşam olayının saptanması ve kaydedilmesi olduğu ve olaydaki odanın da şikayetçiye bir anlamda yaşam alanı olarak tahsis edilmiş olduğu gerekçesiyle men-i muhakeme kararını bozmuştur.
  • MADEN SAHASININ KAYMAKAMLIKÇA KAMULAŞTIRILMASI – KAMULAŞTIRMA YETKİSİ

    Özet: Devri istenilen taşınmazın 2942 sayılı kanunun 30’uncu maddesi gereğince devri yolunda gerek Karakaya Köyü Tüzel Kişiliğine, gerekse Danıştay’a yapılacak başvurunun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yapılması gerektiği, Tavşanlı Kaymakamlığının mevzuat uyarınca söz konusu taşınmaza ihtiyacı olan idare olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından, istem hakkında karar verilmesine yer olmadığına, dosyanın Tavşanlı Kaymakamlığına iade edilmek üzere Danıştay Başkanlığına sunulmasına karar verildi.
  • SAVUNMA HAKKININ HUKUKA AYKIRI OLARAK KISITLANMASI – SORUŞTURMA RAPORUNUN VE DİĞER BELGELERİN ÖRNEĞİNİN KİŞİYE VERİLMEMESİ

    Özet: Soruşturma raporuna dayanılarak devlet memurluğundan çıkarılma cezasına ilişkin öneri getirilen ve bu öneri uyarınca savunması istenen kamu görevlisine yapılacak savunmaya esas olmak üzere, soruşturma raporu ve istenen belgelerinin örneğinin verilmemesinin savunma hakkının hukuka aykırı olarak kısıtlanması anlamına gelmektedir.
  • MÜFETTİŞLERİN RAPORLARINDAKİ KANAATLERİNDEN DOLAYI SUÇLANAMAYACAĞI

    Özet: Ön inceleme yapmakla görevlendirilenlerin, gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, görüşlerini içeren bir rapor düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili makama sunmakla görevli olmaları nedeniyle; olay ve bulguların saptırılması, delillerin karartılması gibi taraflı ve sübjektif davranış halleri hariç olmak üzere, düzenledikleri raporlardaki saptamalardan ve getirdikleri tekliflerden dolayı karar verme konumunda olmamaları nedeniyle sorumlu tutulmalarına hukuken olanak bulunmaz.
  • MEMUR HAKKINDA ŞİKAYET – ŞİKAYETE İLİŞKİN YAPILACAK ÖN İNCELEMENİN VASIF VE NİTELİKLERİ-ŞİKAYETİN İŞLEME KONULMAMASI KARARI

    Özet: 4483 sayılı Kanun'un 4. maddesi uyarınca şikayetin işleme konulmaması kararının izin vermeye yetkili makam tarafından verilebileceği ve şikayete konu olayla ilgili olarak bir araştırma yapılması durumunda, 4483 sayılı Kanun’un 5. maddesi uyarınca ön incelemenin; izin vermeye yetkili merci veya merciin bulunduğu kamu kurum veya kuruluşunun içerisindeki teftiş kurullarından görevlendirilecek denetim elemanı veya kişinin üstü konumundaki memur ve kamu görevlileri tarafından yapılması gerektiği düzenlemelerine rağmen; şifahi görevlendirme ile Vali Yardımcısı'na iddialarla ilgili inceleme-araştırma raporu düzenlettirilmesi, bu rapora dayanılarak Bakanlığa şikayetin işlemden kaldırılması yolunda kanaat bildirilmesi ve İçişleri Bakanı tarafından itiraza konu şikayetin işleme konulmamasına ilişkin kararın verilmesi 4483 sayılı Kanun’un prensiplerine aykırı olduğundan şikayetin işleme konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanı tarafından verilen karar kaldırılmalıdır.
  • GEREKLİ TEKNİK VE ELEKTRİK DONANIMI KURMAYAN HASTANE İDARESİNİN SORUMLULUĞU – BAŞHEKİM VE BAŞHEKİM YARDIMCISININ SORUMLULUĞU

    Özet: Hastanın oksijensizliğe bağlı olarak sakat kaldığı ve bu duruma gelmesinde hastane ameliyathanesinde hasta takibine yarayan ve komplikasyonlara karşı erken uyarı sağlayan gerekli teknik ve elektronik donanımı kurmayan hastane idaresinin sorumlu olduğu, isnat edilen eylemin kişiler hakkında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığından yetkili merci kararının soruşturma izni verilmemesine ilişkin kısmının kaldırılmasına karar verilmiştir.
  • ŞİKAYET KONUSU EYLEM İLE İLLİYET BAĞI BULUNMAYAN GÖREVLİ HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA DAİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ

    Özet: Yasal koşulları sağlanmadan felçli hastalara kök hücre uygulaması yapıldığı, özel bir şirket adına felçli hastaların başka bir hastaneye usulsüz olarak kabul edildiği, yasaya aykırı kanser aşısı uygulaması yapıldığı iddialarını araştırmak üzere soruşturmacı olarak görevlendirilen kişinin gerekli araştırmayı yapmadığını, yanlı davrandığını, suçluyu kayırdığını iddia edilerek şikayette bulunulmuştur. İddiaların araştırılması için şüpheli dışında başka bir öğretim üyesinin görevlendirildiği, şüphelinin anılan konuları araştırmak üzere soruşturmacı olarak görevlendirilmesinin söz konusu olmadığı, bu şekilde bir görev verilmediği, başka bir ifadeyle şikayet konusu olay ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle, şikayet konusu eylem ile herhangi bir ilgisi bulunmayan kişi hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekir.
  • BİLGİ EDİNME HAKKI KAPSAMINDA İSTENİLEN BELGELERİ VERMEME – BİLGİ EDİNME HAKKI KAPSAMINDA İSTENİLEN BELGELERİ VERMEMENİN SORUŞTURMA YAPILMASINI GEREKTİRECEK EYLEM OLMASI-SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ

    Özet: Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu'nca şikayetçinin bilgi edinme hakkı kapsamında istediği bilgi ve belgelerin verilmesi gerektiğinin belirtilmesine rağmen bu belgeleri haklı bir gerekçe olmaksızın vermeyerek söz konusu hakkın kullanılmasının önlenmesine yönelik eylemin, ilgili hakkında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.
  • ŞİKAYET – ŞİKAYETİN SOMUT BELGELERE DAYANMAMASI – ŞİKAYETİN CİDDİ BULGU VE BELGELERE DAYANMAMASI

    Özet: Belediye tarafından tesis edilen işleme karşı idare mahkemesine dava açılmıştır. Bu işlemin hukuka aykırı olduğu yolunda herhangi bir tespit bulunmamıştır. Ciddi bulgu ve belgelere dayanmadığı, soyut nitelikte olduğu anlaşıldığından yapılan itirazın reddine, dosyanın İçişleri Bakanlığına, kararın bir örneğinin itiraz edene gönderilmesine karar verilmiştir.
  • BELEDİYE BAŞKANININ AYLIK VE İKRAMİYELERİNE HACİZ KONULMASINA İLİŞKİN MÜZEKKERELERİN GEREĞİNİN YAPILMAMASI – SAVCILIK TARAFINDAN DOĞRUDAN KOVUŞTURMA YAPILMASI GEREKTİĞİ

    Özet: İlgililere isnat edilen eylemin, icra dosyası kapsamında, belediye başkanının aylık ve ikramiyelerine haciz konulması istemiyle Belediye'ye gönderilen haciz müzekkerelerinin gereğini yapmamak olduğu, anılan hüküm uyarınca söz konusu eylem nedeniyle ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca doğrudan kovuşturma yapılması gerektiğinden, itirazın kabulüyle şikayetin işleme konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanı kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.  Özet: İlgililere isnat edilen eylemin, icra dosyası kapsamında, belediye başkanının aylık ve ikramiyelerine haciz konulması istemiyle Belediye'ye gönderilen haciz müzekkerelerinin gereğini yapmamak olduğu, anılan hüküm uyarınca söz konusu eylem nedeniyle ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca doğrudan kovuşturma yapılması gerektiğinden, itirazın kabulüyle şikayetin işleme konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanı kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.  Özet: İlgililere isnat edilen eylemin, icra dosyası kapsamında, belediye başkanının aylık ve ikramiyelerine haciz konulması istemiyle Belediye'ye gönderilen haciz müzekkerelerinin gereğini yapmamak olduğu, anılan hüküm uyarınca söz konusu eylem nedeniyle ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca doğrudan kovuşturma yapılması gerektiğinden, itirazın kabulüyle şikayetin işleme konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanı kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.
  • USULDE PARALELLİK İLKESİ – YETKİ AŞIMINDA BULUNARAK İŞLEM TESİS EDEN KİŞİLER HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ GEREKTİĞİ

    Özet: Tekliflerin değerlendirilmesi yetkisi ihale komisyonuna ait olduğundan usulde paralellik ilkesi gereği aynı komisyonca tesis edilmesi gereken düzeltici işlemin yetki aşımında bulunarak ilgili tarafından tesis edildiği, ilgiliye isnat edilen eylemin hakkında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, itirazın kabulüne karar verilmiştir.
  • ŞİKAYETÇİ SIFATI BULUNMAYAN KİŞİNİN İTİRAZININ İNCELENMEMESİ GEREKTİĞİ – YETKİLİ MERCİ TARAFINDAN SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ

    Özet: Şikayetçi tarafından verilen dilekçede, kuruma ait araç ve gereçlerle kurum çalışanları tarafından TÜİK eski Başkanı'na ait özel arazide su deposu ve aksamı yaptırıldığının ileri sürülmesi üzerine başlatılan soruşturmada, tanıkların ilgili şikayetten sonra ilgililerin olayın ortaya çıkmaması için taşıt görev emirlerine ilişkin belgeleri değiştirdiklerini beyan ettikleri, savcılık yazısıyla resmi belgede sahtecilik iddiasıyla ilgililer hakkında soruşturma izni verilmesinin talep edildiği, yaptırılan ön inceleme sonucunda verilen Devlet Bakanı'nın soruşturma izni verilmemesi kararının şikayetçiye tebliğ edildiği, bu kişinin resmi belgede sahtecilik eyleminin değil, kurum araç, gereç ve personelinin şahsi işlerde çalıştırılması eyleminin şikayetçisi olduğu ve adı geçen kişinin de kendisine tebliğ edilen soruşturma izni verilmemesi kararına Dairemiz nezdinde itiraz ettiği anlaşılmıştır. Yetkili merciin soruşturma izni verilmemesi kararına sadece Cumhuriyet başsavcısının veya şikayetçinin itiraz etme hakkı bulunduğundan, şikayetçi sıfatı bulunmayan kişi tarafından yapılan itirazın incelenmeksizin reddine karar verilmiştir.
  • DİSİPLİN KURULU TARAFINDAN VERİLMESİ GEREKEN KARARIN İL İDARE KURULU TARAFINDAN VERİLMESİ – KANUNA AYKIRI OLARAK SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ YOLUNDA TEKLİF GETİRİLMESİ – ÜNİVERSİTEDE GÖREV YAPAN MEMUR TARAFINDAN SAHTECİLİK SUÇU

    Özet: Üniversitede 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yaptıkları anlaşılan şüpheliler hakkında mahal itibariyle yetkili Ağrı Valiliği İl İdare Kurulu tarafından karar verilmesi gerekirken yetkisiz olan Disiplin Kurulu tarafından soruşturma izni verilmemesine dair kararın verildiği, ceza soruşturması yapıldığı halde ön inceleme yapılmış gibi "Ön İnceleme Raporu" düzenlendiği, şüpheliler hakkında lüzum-u muhakeme veya men-i muhakeme yolunda öneri getirilmesi gerekirken soruşturma izni verilmemesi yolunda teklif getirildiği, Disiplin Kurulu tarafından da öneri doğrultusunda karar alındığı ve bazı şüpheliler hakkında bir karar verilmediği anlaşılmıştır.
  • MÜFETTİŞLERİN KANAATLERİ – MÜFETTİŞLERİN KANAATLERİNDEN DOLAYI SUÇLANAMAYACAĞI – OLAY VE BULGULARIN SAPTIRILMASI – MÜFETTİŞLERİN SUBJEKTİF DÜŞÜNCELERİ

    Özet: Ön inceleme yapmakla görevlendirilenlerin, gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, görüşlerini içeren bir rapor düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili makama sunmakla görevli olmaları nedeniyle; olay ve bulguların saptırılması, delillerin karartılması gibi taraflı ve sübjektif davranış halleri hariç olmak üzere, düzenledikleri raporlardaki saptamalardan ve getirdikleri tekliflerden dolayı karar verme konumunda olmamaları nedeniyle sorumlu tutulmalarına hukuken olanak bulunmaz.
  • GÖREVİ ENGELLEME – DOĞRUDAN SORUŞTURMA

    Özet: İlgilinin, İcra Müdürlüğünün talimatıyla haczedilen şirkete ait malların satışının yapılmasını teminen gelen şikayetçi vekili ile İcra Müdür Yardımcısını şirket binasına...