İŞÇİ TARAFINDAN İMZALANAN “YAPTIĞIM FAZLA ÇALIŞMALARIMIN ALDIĞIM AYLIK ÜCRETİME DAHİL OLDUĞUNU KABUL VE BEYAN EDERİM” İBARESİ BULUNAN MUVAFAKATNAME BAŞLIKLI BELGELERİN DAVACIYA GÖSTERİLİP BEYANININ ALINMASI VE FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞININ HESAPLANMASI GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Uyuşmazlık; fazla çalışmanın bulunup bulunmadığına ilişkindir. Davalı tarafça dosyaya sunulan imzalı, muvafakatname başlıklı ayrı ayrı 2012 ve 2013 yılı iş koşulları ve fazla çalışmaları konulu belgelerde “yaptığım fazla çalışmalarımın aldığım aylık ücretime dahil olduğunu kabul ve beyan ederim” ibaresi bulunmaktadır. Mahkemece bu belgelerin dikkate alınmaksızın fazla çalışma alacağına hükmedildiği görülmektedir. Mahkemece, bu belgelerin davacıya gösterilerek belgelere karşı beyanının alınıp değerlendirme yapılarak sonucuna göre fazla çalışma alacağının hesaplanması gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi hatalı olup bozma nedenidir. 
T.C.
Yargıtay
22. Hukuk Dairesi
E: 2017/10145 K: 2018/3894 K.T.: 19.02.2018
MAHKEMESİ :İş Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK
Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının fazla çalışma ücretlerinin verilmemesi ve süt izninin kullandırılmaması sebebiyle iş akdini haklı nedenle feshettiğini belirterek kıdem tazminatı ile bir takım işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının mazeret bildirmeden ve haber vermeden devamsızlık yaptığını, bu durumun işverence istifa kabul edilerek iş akdine son verildiğini beyan ederek davanın reddini savunmuştur.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacının fazla çalışmasının bulunup bulunmadığına ilişkindir.
İş sözleşmelerinde fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dahil olduğunun kabul edildiği durumlarda, yıllık 270 saat fazla çalışmanın ücret kapsamında olduğu gözetilerek ödenmeyen fazla çalışma ücretinin bulunup bulunmadığı, varsa miktarı denetime açık şekilde ortaya koyulmalıdır.
Somut olayda, davalı tarafça dosyaya sunulan imzalı, muvafakatname başlıklı ayrı ayrı 2012 ve 2013 yılı iş koşulları ve fazla çalışmaları konulu belgelerde “yaptığım fazla çalışmalarımın aldığım aylık ücretime dahil olduğunu kabul ve beyan ederim” ibaresi bulunmaktadır. Mahkemece bu belgelerin dikkate alınmaksızın fazla çalışma alacağına hükmedildiği görülmektedir.
Mahkemece, bu belgelerin davacıya gösterilerek belgelere karşı beyanının alınıp değerlendirme yapılarak sonucuna göre fazla çalışma alacağının hesaplanması gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi hatalı olup bozma nedenidir.
Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 19.02.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer içtihatlar