İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ – DAVALI BANKANIN, KARŞI DAVA İLE EĞİTİM MASRAFLARINI TALEP ETMESİ – BANKADAN, EĞİTİM HARCAMA İDDİASINI KANITLAYIN DELİLLER SUNMASININ İSTENMESİ GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Birleşen davada davacı bulunan banka vekilince, birleşen davanın davalısı işçi aleyhine, iş sözleşmesinin 5. maddesi düzenlemesi gereğince 2 yıllık mecburi hizmet süresini doldurmadan ve haklı neden iddiası olmaksızın Bankadan ayrılması durumunda eğitim masrafları ve Banka tarafından personele yönelik yapılan sair masrafların karşılığını ödemeyi kabul ettiği gerekçesiyle itirazın iptali istemli olarak açılan davanın Mahkeme tarafından davacının mesleki eğitim alıp almadığı, aldıysa ne tutarda masraf sarf edildiğine ilişkin gerekli verilerin dosyada bulunmadığı gerekçesiyle reddine karar verildiği anlaşılmış ise de, davalı Bankadan eğitim harcaması iddiasını kanıtlayan delillerin sunulması istenerek, davacıya düşen tutar belirlenmek ve davacının askerlikte geçen süre haricinde mecburi hizmet süresine göre fiili olarak çalıştığı sürenin oranlaması yapılarak, karşı alacağa hükmedilmesi gerekirken, yazılı gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi isabetli olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
22. Hukuk Dairesi
E: 2016/1853 K: 2018/28015 K.T.: 18.12.2018
Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, davalı Bankada 10.08.2010-06.08.2012 tarihleri arasında, hafta içi 09:00-20:00 saatleri arasında ve ayda iki cumartesi günü 09:00-16:00 saatleri arası çalıştığı halde, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma ücretinin kendisine ödenmediğini, iş akdini 06/08/2012 tarihinde tek taraflı olarak haklı nedenle feshettiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı ile fazla çalışma ücretine hükmedilmesini talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı Banka vekili, davacının gerçekte … … İlçesi Mal Müdürlüğü nezdinde devlet memuru olarak atamasının yapılması nedeniyle iş akdini feshettiğini, hiçbir haklı nedene dayalı olmadan istifa suretiyle işten ayrılması sebebiyle kıdem tazminatı talep edemeyeceğini beyanla, davanın reddini istemiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz:
Karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere ve davacı tarafın temyiz dilekçesinin gerekçesiz olmasına göre, davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2- Davacının davalı bankada her ne kadar 10.08.2010-06.08.2012 tarihleri arasında çalıştığı değerlendirmesiyle fazla sürelerle çalışma ücret alacağı hesap edilmişse de, davacının bu dönem içinde 30.11.2011-04.06.2012 tarihleri arasında askerlik görevini yapması sebebiyle ücretsiz izinli sayıldığı anlaşıldığından, bu dönem dışlanmaksızın yapılan alacak hesaplaması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
3- Diğer taraftan, birleşen davada davacı bulunan … A.Ş. vekilince, birleşen davanın davalısı işçi aleyhine, 16.08.2010 tarihli iş sözleşmesinin 5. maddesi düzenlemesi gereğince 2 yıllık mecburi hizmet süresini doldurmadan ve haklı neden iddiası olmaksızın Bankadan ayrılması durumunda eğitim masrafları ve Banka tarafından personele yönelik yapılan sair masrafların karşılığı 2.000,00 TL’yi ödemeyi kabul ettiği gerekçesiyle 16.06.2014 tarihinde ilamsız icra takibine geçildiği, davacının 26.06.2014 tarihinde yasal süresi içinde borca itirazı üzerine takibin durduğu, Banka tarafından 20.08.2014 tarihinde itirazın iptali istemli olarak açılan davanın Mahkeme tarafından davacının mesleki eğitim alıp almadığı, aldıysa ne tutarda masraf sarf edildiğine ilişkin gerekli verilerin dosyada bulunmadığı gerekçesiyle reddine karar verildiği anlaşılmış ise de, davalı Bankadan eğitim harcaması iddiasını kanıtlayan delillerin sunulması istenerek, davacıya düşen tutar belirlenmek ve davacının askerlikte geçen süre haricinde mecburi hizmet süresine göre fiili olarak çalıştığı sürenin oranlaması yapılarak, karşı alacağa hükmedilmesi gerekirken, yazılı gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi isabetli olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.
Sonuç:
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 18.12.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Benzer içtihatlar

Leave a Comment