CENAZE ARACI ŞOFÖRÜNÜN İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ – DAVACININ, BELEDİYEDE FARKLI GÖREVLERDE DE ÇALIŞMIŞ OLDUĞU – ÇALIŞMA DÖNEMLERİNİN BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir

Özet: Dosya kapsamına ve tanık beyanlarına göre davacının davalı belediyede bir dönem cenaze aracı şoförü, bir dönemde temizlik amiri olarak çalıştığı sabittir. Davacının temizlik amiri olarak çalıştığı dönem bakımından fazla mesai alacağının tahakkuk ettiği ve ödendiği anlaşılmaktadır. Davacının cenaze aracı şoförü olarak çalıştığı dönem belirli değildir. Hal böyle olunca mahkemece davacının cenaze aracı şoförü olarak çalıştığı dönem tespit edilerek, tespit edilecek çalışma dönemi bakımından tüm dosya kapsamındaki bilgi ve belgeler, tanık beyanları ve emsal dosyalar dikkate alındığında haftalık beş saat fazla mesai yaptığı kabul edilerek fazla mesai alacağının hesaplanması gerekli iken eksik inceleme ile karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

T.C.
Yargıtay
22. Hukuk Dairesi
E: 2014/18766 K: 2015/31638 K.T.: 25.11.2015

Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, hafta tatili, fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ile ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı E.. B.. avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili, davacının 01.06.2009 tarihinden 18.10.2011 tarihine kadar temizlik amiri olarak çalıştığını, son aldığı ücretin net 1.300,00 TL olduğunu, her taşeron firma değişiminde davacının iş sözleşmesinin tazminat ödenmeksizin feshedildiğini ancak davacının çalışmaya devam ettiğini, iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini, davacının haftanın yedi günü 05:30’dan akşam 19:00’a kadar çalıştığını, yirmiki günlük ücretinin ödenmediğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı ile birlikte davalılardan tahsilini talep etmiştir.

Davalı belediye vekili, davaya Sincan İş Mahkemesinin bakmaya yetkili olduğunu, iş sözleşmesinin belirli süreli olduğunu, diğer davalı şirkette beş ay çalıştığı için kıdem tazminatına hak kazanmadığını, davalı belediyenin asıl işveren konumunda olmadığını, davacı ile işçi-işveren ilişkisinin bulunmadığını, belediyenin ihale makamı olduğunu, fazla mesai süresinin gerçeği yansıtmadığını, davacının ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılıktan dolayı işten çıkarıldığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı şirket vekili, davacının davalı şirket nezdinde 26.04.2011 tarihli belirli süreli hizmet sözleşmesi ile Etimesgut Belediyesinde çalıştırılmak üzere istihdam edildiğini, 18.10.2011 tarihine kadar bölge kontrol amiri olarak çalıştığını, davacının son ücretinin brüt asgari ücretin %80 fazlası olduğunu, önceki alt işverenlerden tazminatlarını aldığını, davacının ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları sebebi ile belediyenin talebi doğrultusunda işine son verildiğini, davacının maaşı üzerinde bir çok haciz olduğunu, davacının çalıştığı ulusal bayram genel tatil günlerine ilişkin ücretlerine ödendiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, yapılan yargılama sonucunda toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.Kararı davalı belediye temyiz etmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Taraflar arasındaki uyuşmazlık davacının fazla mesai yapıp yapmadığı noktasındadır.

Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının tüm dönem çalışması bakımından haftalık yirmidört saat fazla mesai yaptığı kabul edilerek fazla mesai alacağı hesaplanmıştır. Dosya kapsamına ve tanık beyanlarına göre davacının davalı belediyede bir dönem cenaze aracı şoförü, bir dönemde temizlik amiri olarak çalıştığı sabittir. Davacının temizlik amiri olarak çalıştığı dönem bakımından fazla mesai alacağının tahakkuk ettiği ve ödendiği anlaşılmaktadır. Davacının cenaze aracı şoförü olarak çalıştığı dönem belirli değildir. Hal böyle olunca mahkemece davacının cenaze aracı şoförü olarak çalıştığı dönem tespit edilerek, tespit edilecek çalışma dönemi bakımından tüm dosya kapsamındaki bilgi ve belgeler, tanık beyanları ve emsal dosyalar dikkate alındığında haftalık beş saat fazla mesai yaptığı kabul edilerek fazla mesai alacağının hesaplanması gerekli iken eksik inceleme ile karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek olması halinde ilgiliye iadesine, 25.11.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

Benzer içtihatlar

Leave a Comment